Công ty Cổ phần VIMECO-M&T xin chúc mừng sinh nhật Đồng chí Trần Ngọc Sơn - Kế toán trưởng (01/10), Đặng Quang Thắng - Xưởng Cơ khí (10/10), Hoàng Ngọc Lãm - Xưởng Cơ khí (23/10), Phạm Ba Duy - P.TCHC (27/10), Dương Thế Sơn - Xưởng Cơ khí (29/10), Bùi Thị Bảy - P.TCHC (30/10). Chúc đồng chí luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

BÀI PHÁT BIỂU PHIÊN BẾ MẠC HỘI NGHỊ TW V (KHÓA XI)

BÀI PHÁT BIỂU PHIÊN BẾ MẠC HỘI NGHỊ TW V (KHÓA XI)

Ngày đăng 28/5/2012

BÀI PHÁT BIỂU PHIÊN BÊ MẠC

HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG NĂM (KHÓA XI) CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG

(Sáng ngày 15/5/2012 - Phần Tóm lược)

 

Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đổi mới, Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Đã có 750 lượt ý kiến phát biểu ở tổ và Hội trường. Nhiều Đồng chí gửi ý kiến bằng văn bản hoặc sửa trực tiếp vào các Dự thảo Nghị quyết, kết luận.

 

1. Về tổng kết, sửa đổi, bổ xung Hiến pháp năm 1992.

Đây là nội dung rất lớn, đặc biệt quan trọng của Hội nghị lần này.

Cần phải thấy hết những giá trị to lớn và ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1992.

Ra đời trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta vừa mới bắt đầu, tình hình Thế giới có nhiều biến đổi phức tạp, chế độ XHCN ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, Việt nam đang trong thời kì khủng hoảng kinh tế - xã hội, bị bao vây, cấm vận.

Đại hội Đảng VII (6/1991) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội. Và chưa đầy một năm sau, Nhà nước đã ban hành Hiến pháp 1992 trên cơ sở sửa đổi căn bản, toàn diện Hiến pháp 1980.

Đại hội Đảng X (04/2001) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội, Đảng đã bổ sung, phát triển đường lối đổi mới cả về kinh tế và chính trị, đối nội và đối ngoại. Hiến pháp 1992 được bổ sung, sửa đổi. Đây là thành quả rất to lớn của cách mạng, là bước phát triển về nhận thức, đổi mới tư duy của Đảng ta, Nhà nước ta.

Đại hội Đảng XI (2011) đã thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kì quá độ lên Chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).

Hiến pháp 1992 đã qua chặng đường 20 năm, nhiều vấn đề mới được đặt ra, nhiều qui định trong Hiến pháp 1992 đã bị thực tiễn vượt qua, không còn phù hợp cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung.

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 (7/2011) đã chỉ rõ Mục đích, yêu cầu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo việc tổng kết sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

Nghị quyết Đại hội XI của Đảng: yêu cầu cần nghiên cứu, kế thừa những qui định của Hiến pháp 1992 cũng như các bản Hiến pháp trước đây còn phù hợp.
      
  Về chế độ chính trị, khẳng định chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta. Dân chủ gắn liền với kỉ cương, kỉ luật. Nhà nước tôn trọng và đảm bảo các quyền Con người, quyền công dân, chăm lo hạnh phúc và sự phát triển tự do của mỗi người. Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.

Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt nam lãnh đạo.

Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, cơ quan duy nhất do cử tri cả nước bầu ra và có quyền lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của Nhà nước.

Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất thực hiện quyền hành pháp.

Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp.

Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt dộng tư pháp.

Đảng cộng sản Việt nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt nam, các Đoàn thể nhân dân có vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân,.... Là Tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện. là một bộ phận của Hệ thống chính trị, cơ sở chính trị của Chính quyền nhân dân.
        
Về chế độ kinh tế, phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, nhiều hình thức tổ chức kinh doanh, tổ chức phân phối.

Đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất và vùng trời,... thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước là Đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí....
        
Về quy trình sửa đổi hiến pháp, thực hiện theo tinh thầnNghị quyết trung ương 2 (khóa XI) và Điều 147 của hiến pháp hiện hành. Lấy ý kiến rộng rãi toàn dân.

Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp tiếp thu ý kiến, tiếp tục cân nhắc, lựa chọn phương án.

 

2. Về chính sách, pháp luật đất đai.

Công tác quản lí Nhà nước về đất đai còn nhiều bất cập. Việc sử dụng đất nhiều nơi còn lãng phí, thất thoát lớn. Lợi ích Nhà nước và người dân có đất bị thu hồi chưa được đảm bảo tương xứng....

Hội nghị nhất trí cho rằng: Đất đai là tài nguyên Quốc gia vô cùng quí giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nguồn sống của nhân dân; là tài sản, là nguồn lực to lớn của Đất nước.

Tiếp tục khẳng định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước Đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lí,...

Nhà nước quyết định chính sách điều tiết phần giá trị tăng thêm từ đất mà không do người sử dụng đất tạo ra. Rành mạch hơn sự khác nhau giữa quyền sở hữu đất và quyền sử dụng đất; quyền và trách nhiệm của Nhà nước với quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đối với từng loại đất.

Quyền sử dụng đất là loại tài sản, loại hàng hóa đặc biệt nhưng không phải là quyền sở hữu.

Nhà nước không thừa nhận việc đòi lại đất đã được Nhà nước giao cho người khác sử dụng trong quá trình thực hiện chính sách về đất đai; không đặt vấn đề điều chỉnh lại đất nông nghiệp đã giao cho hộ gia đình, cá nhân.

Khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Luật đất đai và hoàn thiện Pháp luật về đất đai nhằm phân bổ hợp lí, sử dụng đất đai dúng mục đích, tiết kiệm và có hiệu quả, đảm bảo lợi ích trước mắt và lâu dài, bảo vệ môi trường sinh thái.

Phát triển lành mạnh thị trường bất động sản, trong đó có quyền sử dụng đất, đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, người dân và Nhà đầu tư.

 

3. Về công tác phòng chống tham nhũng.

Hội nghị nhất trí cho rằng: từ khi Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X) được ban hành, các Cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và cả Hệ thống chính trị đã chủ động, tích cực vào cuộc.

Tuy nhiên, công tác phòng chống, tham nhũng chưa đạt yêu cầu. Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp hơn, gây bức xúc trong xã hội và là thách thức lớn đôi với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự quản lí của Nhà nước.

Những hạn chế yếu kém có nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân cơ bản:

- Một số Cấp ủy Đảng, Chính quyền và người đứng đầu chưa quyết tâm lãnh đạo và gương mẫu trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Những bất cập về thể chế, nhất là trong việc ban hành, thực thi luật pháp, cơ chế chính sách về quản lí kinh tế - xã hội; trên nhiều lĩnh vực vẫn còn sơ hở, bất cập, thiếu công khai, minh bạch và nhất quán; vẫn còn tình trạng "xin - cho".

- Một bộ phận không nhỏ cán bộ, Đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, không làm tròn trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân; kỉ cương, kỉ luật không nghiêm.

Trung ương nhấn mạnh, phải kiên trì và đẩy mạnh nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng XI và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI). Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và các nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 3 (Khóa X).

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy Đảng, Chính quyền và người đứng đầu.

Mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy vai trò giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và công luận.

Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định chủ trương:

- Thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng trực thuộc Bộ chính trị.

- Lập lại Ban Nội chính Trung ương, thực hiện chức năng của một Ban Đảng, là Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng.

Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều biện pháp. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng không làm thay các Cơ quan chức năng của Đảng và Nhà nước. Phải có sự vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, của các cấp, các ngành, của cả Hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lí của Nhà nước.

Mỗi Đồng chí Ủy viên Trung ương hãy là một chiến sĩ tiên phong đi đầu trong cuộc đấu tranh này. Phải gương mẫu, giữ mình cho trong sạch, không vướng vào tham nhũng, lãng phí; đồng thời phải lãnh đạo, chỉ đạo tốt Đơn vị công tác của mình.

 

4. Một số vấn đề về Chính sách xã hội, tiền lương từ nay đến năm 2020.
      Về chính sách xã hộiTrung ương nhất trí cho rằng, trong suốt quá trình đổi mới, Đảng và nhà nước đã sớm thực hiện chủ trương phát triển đồng bộ kinh tế và xã hội, tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội.      
      Tuy nhiên, kết quả đạt được có mặt còn thấp, thiếu vững chắc (giáo dục, y tế, trợ cấp ưu đãi người có công). Các chỉ số an sinh xã hội giữa miền núi, đồng bào dân tộc so với mức trung bình cả nước chênh lệch lớn.
       
Những hạn chế, yếu kém có nguyên nhân: nước ta vẫn còn nghèo; hậu quả chiến tranh để lại rất nặng nề, thiên tai xảy ra thường xuyên, gây thiệt hại lớn. Quản lí Nhà nước còn nhiều bất cập, chông chéo. hiệu quả sử dụng nguồn lực của Nhà nước và xã hội chưa cao, còn manh mún, dàn trải.

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu, trong thời gian tới, phải nghiêm túc quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, coi việc không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người có công và bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của các cấp, các ngành, của cả Hệ thống chính trị và là trách nhiệm của toàn xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các Tổ chức, Doanh nghiệp và người dân tham gia. Đông thời tạo điều kiện để người dân nâng cao khả năng tự bảo đảm an sinh.
        
Vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, Hội nghị Trung ương 8 (khóa IX) và Hội nghị Trung ương 6 (khóa X) đã kết luận: có đạt kết quản bước đầu, nhưng nhìn chung chưa đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Mức lương tối thiểu hiện nay chưa bảo đảm nhu cầu tối thiểu.

Hệ thống thang, bậc lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang còn quá phức tạp và lạc hậu.

Việc nâng bậc, nâng ngạch chưa theo yêu cầu vị trí việc làm, chưa khuyến khích được cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc không ngừng mở rộng đối tượng và số lượng các loại Phụ cấp đã phá vỡ tương quan chung.

Số người tham gia Bảo hiểm xã hội thấp xa so với số người đang trong độ tuổi lao động.

Đời sống một bộ phận người có công còn khó khăn.
        
Nguyên nhân khách quan: tốc độ tăng trưởng nền kinh tế không theo kịp tốc độ tăng các đối tượng hưởng lương và trợ cấp từ ngân sách

Nguyên nhân chủ quan: chưa quán triệt quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Trung ương là chi tiền lương là chi cho đầu tư phát triển, góp phần nâng cao chất lượng cán bộ và minh bạch hóa các quan hệ xã hội. chưa thực sự gắn tiền lương với cải cách hành chính, tinh giản bộ máy, tái cấu trúc nền tài chính công, tái cấu trúc Đơn vị sự nghiệp công và tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước.

Trung ương yêu cầu, trong năm 2012 - 2013, khẩn trương bổ sung, sửa đổi một số chính sách, càng sớm càng tốt. Ưu tiên điều chỉnh tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang gắn với việc khắc phục tình trạng quá nhiều loại phụ cấp; soát lại chế độ tiền lương trong các Doanh nghiệp Nhà nước, khắc phục tình trạng bất hợp lí, chênh lệch quá lớn giữa cán bộ quản lí và người lao động; tiền lương, thu nhập không gắn liền với kết quả sản xuất kinh doanh.

Nghiêm túc triển khai thực hiện Đề án tái cấu trúc Doanh nghiệp Nhà nước theo tinh thần kết luận Hội nghị Trung ương 3 (Khóa XI).

Khẩn trương nghiên cứu, xây dựng Đề án cải cách chế độ tiền lương giai đoạn 2013 - 2020.

Cải cách tiền lương đồng bộ với cải cách hành chính, tinh giản bộ máy tổ chức, biên chế, tái cấu trúc nền tài chính công và các lĩnh vực có liên quan khác; gắn điều chỉnh tiền lương với điều chỉnh chính sách bảo hiểm xã hội va trợ cấp ưu đãi người có công.

Đòi hỏi mỗi chúng ta một tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phương pháp làm việc khoa học, chặt chẽ. Bởi việc nào cũng quan trọng, cấp bách, phải làm rất nhiều việc cùng một lúc.

 Theo Vimeco.com
Tin tức liên quan
  CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI
  Địa chỉ: KCN Cầu Bươu - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội
  Email: congtyvimecomt@gmail.com - Tel: (04) 36883811 - Fax: (04) 36883812 
   
  Bookmark and Share © 2011 VINACONEX JSC. All rights reserved.
  Số người online : 73
  Số người truy cập: 1602476
  Design by : thietkeweb.vn , Seo